Zasady rozliczania i plany działania dotyczące emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem cz.II gazy cieplarnianeJ. E. Hibner: Nie ma wątpliwości, że sektor użytkowania gruntów i zmiany użytkowania, odegra znaczącą rolę w zmniejszeniu emisji. Jednakże warto złagodzić propozycję Komisji. Konferencja w Durbanie nie nakładała żadnych obowiązków, poruszała jedynie niektóre kwestie i dawała wszystkim państwom możliwość działania we własnym zakresie. Niektóre zapisy wydają się bardzo dyskusyjne. Państwa członkowskie przygotują plany działania w zakresie redukcji emisji z sektora użytkowania gruntów. Powinny być one przygotowywane na zasadzie dobrowolności, Komisja nie powinna na nie wpływać. Nie dobrym pomysłem jest, aby Komisja wydawała kolejne decyzje poprzez akty delegowane i wpływała na proces decyzyjny w zakresie rozliczanie emisji z tego sektora. Rozliczenie emisji pochodzące z gospodarowania gruntami i pastwiskami powinno być wyłączone z raportowania obowiązkowego na rzecz dobrowolnego.

K. Sadurskis: Bardzo użyteczne jest to, aby rozliczać emisje z pastwisk i ziem rolnych. Wspomniane było, że to państwa członkowskie będą odpowiedzialne za rozliczenia a nie rolnicy, ale będą otrzymywać je od rolników, co oznacza dla nich obciążenia. Powinien być to system dobrowolny. Ramy ustalone w protokole z Kioto powinny pozostać niezmienione. Procedura przesyłania danych powinna być wyważona, ponieważ nadmierna ich ilość będzie stanowić problem również dla instytucji unijnych.

Z. Mazej Kukovic: Są to cele bardzo ambitne, ale nie wszystkie są wykonalne. Powinno mówić się o tonach a nie kilogramach emisji gazów cieplarnianych. Błędem będzie wprowadzanie w tej chwili w UE obowiązku w tym zakresie. Potrzeba przeanalizować konsekwencje tego rozporządzenia i zastanowić się nad obciążeniem biurokratycznym.

V. Prodi: Istnieją dane satelitarne. Po wprowadzeniu systemu GSM rolnicy nie będą musieli dostarczać danych. Więc to nie oni będą obciążeni dodatkowymi obowiązkami.

K. H. Florenz: Obciążenia biurokratyczne uderzą w rolników. Projekt powinien zostać wprowadzony na zasadzie dobrowolności. Sprawa ta wymaga jeszcze debaty.

S. Auconie: Są powody, aby lepiej zarządzać zasobami ziemi, ale trzeba zwracać uwagę na wpływ gospodarczy dyskutowanych projektów. Europa ma obecnie niekorzystny wydźwięk dla obywateli, ponieważ utrudnia im życie. Działania powinny być spójne i oparte o ustalenia Durbańskie.

P. Liese: Rolnicy i leśnicy powinni uczestniczyć w walce ze zmianami klimatycznymi, powinien być to cel główny. Dobrze zarządzany las jest korzystniejszy z punktu widzenia środowiska niż las naturalny. Ważna jest odpowiednia gospodarka leśna.

Komisja Europejska: Rozliczanie emisji nie uderza w rolników ponieważ dane są zbieranie oddzielnie z innych źródeł. Propozycja ta z pewnością nie nakłada obciążeń na rolników. Niektóre państwa już rozliczają rolnictwo i nie jest to dla nich duży problem.

Sprawozdawca K. Arsenis: Nie powinno się podejmować decyzji w oparciu o legendy. Nie będzie obciążeń administracyjnych dla sektora rolniczego. Właściciele lasów też stwierdzają, że nie będą mieli żadnych dodatkowych obciążeń. Projekt ten pomoże uwydatnić oszczędności w emisji, które przyniosą realne korzyści dla państwa członkowskich. Polska po rozliczeniu emisji z rolnictwa będzie oszczędzała ok 1% do ogólnej emisji, Szwecja również a Włochy prawie 2%. To oznacza pieniądze.