Sprawozdanie Komisji w sprawie stosowania, skutków i odpowiedniości rozporządzenia w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz wynik 23 posiedzenia stron protokołu montrealskiego gazy cieplarnianePrzedstawiciel Komisji: Komisja przyjęła sprawozdanie 26 września 2011 roku oraz oceniła wpływ rozporządzenia. Obecne zastosowanie przepisów F- gazów odnieśliśmy do artykułu 10. Ocena pokazuje, że rozporządzenie, które zostało przyjęte w roku 2006 wpłynęło już na osiągnięcie celów z Kioto. Komisja podjęła działania w państwach członkowskich. Jeśli chodzi o wpływy polityki F-gazowej pokazują, że rozwiązania są dobrze stosowane.

Dyrektywa o mobilnych gazach cieplarnianych doprowadzi do zmniejszenia emisji o 50 % w ramach naszych założeń. Komisja będzie pracować po to by osiągnąć ogólnoświatowe porozumienie w ramach protokołu montrealskiego oraz w ramach związków fluorowanych.