Postęp w realizacji celów w Kioto cz.I gazy cieplarnianePrzedstawiciel Komisji: Unia Europejska w sposób odpowiedzialny podchodzi do problemu redukcji emisji gazów cieplarnianych, czego przykładem są poszczególne państwa członkowskie, które w pełni wywiązały się ze swoich zobowiązań w tym zakresie. W ramach ustaleń protokołu z Kioto 15% państw unijnych zadeklarowało, że do roku 2012 zredukuje swoją emisyjność o 8 %. Na szczeblu krajowym natomiast przyjęto ustalono redukcję na poziomie 20% do roku 2020, przy założeniu że datą bazową będzie rok 1990. Największa redukcja emisji przewidywana jest w sektorze wytwarzania energii i szacuje się ją na pułapie 41%.

Szczegółowa ocena realizacji celów protokołu z Kioto pokazuje, że:
- Unia Europejska jest na dobrej drodze do zrealizowania przyjętych celów (zakładane minimalne poziomy zostaną nawet przekroczone),
- produkcja przemysłowa to nadal główne źródło emisji,
- nowe kraje członkowskie włączyły się w proces redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- na poziomie krajowym Austria, Włochy, Luksemburg oraz cztery inne państwa muszą zintensyfikować swoje działania, aby zrealizować przyjęte cele,
- mechanizm elastyczności będzie wykorzystywany w większym stopniu, niż miało to miejsce do tej pory,
- wszystkie działania podejmowane w zakresie redukcji emisji, są pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia gospodarki niskowęglowej,
- w chwili obecnej można zauważyć nieznaczny wzrost wartości emisji (chłodna zima w
Europie), ale emisje i tak spadają bardziej, niż poziom PKB.