Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu cz.II gazy cieplarnianeV. Prodi: Trzeba wyznaczyć precyzyjne metody pomiarów emisji. Nie należy rozbijać emisji na sektory bo to utrudni pracę nad nimi.

S. Kelly: Nie możemy odejść od zasady: „zanieczyszczający płaci”. Trzeba kłaść nacisk na monitoring i sprawozdawczość. Nie można zapominać, iż 40% zużycia energii i emisji CO2 to kwestia budynków.

Komisja: Adresatem naszego rozporządzenia nie są MŚP i przemysł tylko państwa członkowskie UE. Potrzeba zainwestować środki, aby przeprowadzić działania i osiągnąć cele na rok 2050. Zielony fundusz powinien być utworzony jak najszybciej. Należy zdefiniować wymogi monitoringu dla transportu. Państwa zostały poinformowane o obowiązku sprawozdawczości wzg. budynków administracji publicznej. Trzeba przyjąć politykę pozwalającą na osiągnięcie celów. Punktem odniesienia będzie mapa drogowa na 2050. Komisja potwierdza wprowadzenie ograniczeń niedopuszczających do wzrostu temperatury o więcej niż 2°C do roku 2050.

T. Hadjigeorgiou: Należy zwrócić uwagę i opracować metody pomiaru emisji gazów cieplarnianych z sektora morskiego, rolnictwa i emisji spowodowanej przez budynki. Cele na 2050 powinny być do zrealizowania.