Lista sektorów i podsektorów, które narażone są na wycieki emisji gazy cieplarnianePrzedstawicielka Komisji Europejskiej (DG Environment) – lista sektorów i podsektorów, które narażone są na wycieki emisji

Przedstawicielka KE podała podstawowe informacje nt. listy sektorów i podsektorów narażonych na emisję ucieczki – Sectors and sub-sectors which pursuant to Article 10 a (13) of Directive 2003/87/EC are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage – Wykaz sektorów i podsektorów uznanych za narażone na znaczne ryzyko ucieczki emisji. Obecnie na liście znajduje się 164 sektorów i podsektorów narażonych na znaczne ryzyko ucieczki emisji. Nowe sektory przemysłu mogą zostać do niej dodane, ale nie mogą zostać z niej wykreślone. Może do tego dojść jedynie w następstwie grudniowego szczytu w Kopenhadze (dojdzie do rewizji listy w zależności od postanowień podjętych w kwestii redukcji gazów cieplarnianych). Do czerwca przyszłego roku zostanie dokonana tzw. rewizja pokopenhaska.

Co do emisji gazów cieplarnianych rząd Japonii zwiększy redukcję CO2 do 25% jeżeli dojdzie do kompromisu w Kopenhadze. Natomiast Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę, która zawiera zapis o 10% redukcji CO2.

Aktualna lista sektorów i podsektorów będzie obowiązywać do roku 2014. Kolejna przewidziana jest na lata 2015-2019. Zdaniem niektórych europosłów do aktualnej listy należy włączyć sektor ceramiczny. Kilku deputowanych przedstawiło pomysł, aby po Kopenhadze wprowadzić system aukcji emisjami w branżach energochłonnych w krajach trzecich.

Zdaniem S. Hass trzeba wziąć pod uwagę sytuację różnych sektorów w krajach nienależących do UE. Jednak wielu posłów uważa, że uzyskanie takich danych w szczególności w krajach trzecich jest zadaniem trudnym, a często niewykonalnym.

P. Liese zauważył natomiast, że obecnie 50% sektorów UE nie jest objętych aukcjami emisji.